Voorwaarden & Reglement

                                                                                                                                                
hiking-adventures.nl

Wedstrijd Reglement & Specifieke Voorwaarden
voor de
14e Mini Adventure Race
……………………………..

In deze brief worden regels, voorwaarden en handige informatie voor de Mini Adventure Race genoemd. Lees dit dus zorgvuldig door.

Specifieke voorwaarden:

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder::
1 Evenement: het door de stichting Hiking & Adventures in enig jaar te organiseren sportevenement: Mini Adventure Race.
2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3 Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4 Organisator: de rechtspersoon (in deze de stichting Hiking & Adventures) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2: Deelname
2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Vanaf het moment van inschrijving en betaling van de inschrijfgelden is tot 1 juli 2021 restitutie van inschrijfgelden alleen mogelijk na schriftelijke annulering (per mail), minus € 25,- administratie kosten per persoon. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk na 1 juli 2021.
2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.5. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
2.6 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

#########

Wedstrijd Reglement:

Communicatie
Elk team, bestaande uit 2 Deelnemers, heeft één GSM bij zich. Het nummer dient bij inschrijving aan de Organisatie kenbaar te zijn gemaakt. De deelnemers zorgen er voor dat de GSM aan staat. Het is verboden om met derden over navigatie te communiceren tijdens de wedstrijd.
Op de routekaart staan de telefoonnummers van de Organisatie.

Milieu
Alle afval moet mee terug: “leave no trace“.
Bejegen flora/fauna met gepast respect. Respecteer afgeschermde gebieden. Betreed geen terrein achter hek of afbakening of privé terrein (rode zones). Blijf op de paden, zeker in natuurgebieden.
Geconstateerde betreding van hier voor genoemde gebieden (zijn duidelijk afgetekend op de kaart terug te vinden) resulteert in diskwalificatie.

Verkeersregels
Op de openbare weg is de Wegenverkeerswet van toepassing. Deelnemers dienen zich te houden aan de regels gesteld in deze wet en overige in Nederland geldende wetten en regels.
Deelnemers volgen altijd de aanwijzingen van wettelijke handhavers (politie, boswachter) en de Organisator op. Het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot disciplinaire straffen en eventuele verkeersboetes zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
Teamleden mogen tijdens het hardlopen, fietsen en steppen niet verder dan 20m bij elkaar vandaan zijn.
Geef tegenliggers de ruimte, snijd niet af, geef signaal bij passeren en pas op bij het oversteken.

Materiaal
Een kompas en kaarthoekmeter zijn onmisbaar bij het navigeren. Minimaal één meenemen per team!
Deelnemers zorgen zelf voor een fiets of huurfiets (de huurfietsen zijn voorzien van banden met hollands ventiel). Type: mountainbike. 29’ers zijn toegestaan, maar geen race-, cyclo-, tour-, vakantie-, veldrit- of ligfietsen. Elektrische fietsen zijn niet toegestaan. De bandenmaat wordt niet gespecificeerd, maar geen slicks.
Elk team neemt één reparatieset met tenminste twee reserve binnenbanden en pomp mee.
Bij fietsen, klimopdrachten en steppen moet elke deelnemer een goedgekeurde en passende helm dragen.
Degenen die een MTB huren krijgen een helm verstrekt bij de huur.
Zie de ‘materiaallijst’ voor het verplichte en het aanbevolen materiaal (onderaan deze nieuwsbrief). Na de proloog en na het diner zal een controle plaatsvinden van verplicht materiaal.
Teams die verplicht materiaal niet bij zich hebben, worden gediskwalificeerd. Tijdens de race vindt er een onaangekondigde controle plaats.
Tijdens de loopetappes, op de fiets, tijdens het kanoën en het steppen moet iedereen al het materiaal meenemen. Er mag niks achtergelaten worden bij de WisselPosten (WP’s).
Het enige wat op de fiets achter blijft is de kaarthouder, bidon en reparatietasje.
Het is verboden elkaar voort te slepen door middel van enige hulpmiddelen. Met de hand duwen mag uiteraard wel.

Arbitrage
Klachten/protesten kunnen tot een half uur na afloop (vóór de definitieve eindtijdencalculatie) bij de organisatie ingediend worden.
Klachten buiten het termijn van een half uur worden niet in behandeling genomen.
Bij overtreding van het reglement tijdens de race kunnen tijdstraffen worden toegepast.

Posten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten posten:
ControlePost (CP’s): is een routepunt waarvan – in de meeste gevallen – de punten al ingetekend zijn. De volgorde van CP’s is verplicht en staan in de legenda op de kaart danwel op afzonderlijk uitgereikte formulieren.
Speciale Opdrachten (SO’s): Zijn plaatsen waar opdrachten moeten worden uitgevoerd. Volg hier de aanwijzing van de organisatie op.
WisselPost (WP’s): is een routepunt waar van discipline wordt gewisseld . Aan deze punten zijn deadlines verbonden.
De CP’s, SO’s en WP’s dienen in de aangegeven volgorde te worden afgelopen!

Selfsupporting
Alle voorkomende moeilijkheden (lekke banden e.d.) dienen door de teams zelf opgelost te worden.
Voor uitdrukkelijke hulpverzoeken (bijvoorbeeld bij letsel) kan de organisatie wél worden opgeroepen worden per GSM. Andersom: de deelnemers zijn altijd bereikbaar voor de organisatie via de GSM.
Materiaaluitwisseling met derden is verboden.
GSM contact ter ondersteuning van de navigatie is verboden.

Speciale Opdrachten (SO’s)
Naast CP’s en WP’s bezoeken zijn er ook Speciale Opdrachten (SO’s). Deze SO’s staan op de kaart aangegeven en moeten allemaal worden volbracht. Het niet volbrengen van de opdrachten betekent niet meedingen voor het eindklassement.

Materiaallijst
– Er mogen geen materialen, behalve een bidon/plakspullen/kaartenhouder bij de fiets achtergelaten worden. De helm en eventueel fietsschoenen moeten dus de gehele race meegedragen worden.
– Denk aan vaseline en kleding om ook in koude en natte omstandigheden comfortabel te kunnen racen.

Verplichte materialen
Per Persoon:

– MTB met goede remmen.
– Fietshelm. Bij een huur MTB zit er een helm bij.
– Rugzak met voldoende eten en drinken voor de race.
– Water- en winddichte jas.
– Huur MTB’s zijn voorzien van 26 inch wielen. 1  reserveband per persoon meenemen.

Per Koppel:
– Alumium reddingsdeken
– GSM water dicht verpakt.
– Kompas/ Kaarthoekmeter/ Horloge.
– 1 paar werkhandschoenen (touwbaan)
– EHBO set met minimaal:
* 2 x snelverband
* paracetamol (4 stuks)/jodium/sterilon (35 ml)
* rol sporttape
* Fietsreparatieset (minstens twee reserve binnenbanden per team, huur ATB’s zijn voorzien van 26 inch wielen).

#########